+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
प्रगति रिपोर्ट
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७९ सावन १३ निर्देशनालयको आ.ब. ०७८/७९ को प्रगति
2 २०७८ फागुन ३० दोश्रो चौमासिक प्रगति ०७८७९
3 २०७८ माघ १२ अर्ध बाषिक प्रगति ०७८ ७९
4 २०७८ सावन १ अ ब ०७७.७८ को आर्थिक प्रगति
5 २०७८ जेठ २७ आ.ब. ०७७/७८ को दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति
6 २०७८ जेठ २७ आ.ब. ०७७ . ७८ को अर्ध बार्षिक प्रगति
7 २०७८ जेठ २४ आ.ब. ०७७/७८ मा २०७८को बैसाख मसान्त सम्म सम्पन्न पुल तथा झोलुंगे पुलहरुको विवरण
8 २०७७ माघ ११ आ ब ०७६।७७ काे प्रगती प्रतिवेदन
9 २०७७ माघ १० २०७६/०७७ माघ मसान्तको प्रगति
10 २०७७ माघ ७ गते बागमती प्रदेशमाआ ब ०७६‍/७७ सम्ममा निर्मित पुलहरुको विवरण