+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
ललितपुर
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ जिल्ला दररेट ललितपुर २०७८/७९
2 २०७७/०७८ जिल्ला दर रेट २०७७/७८
3 २०७६/०७७ ललितपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ ललितपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६