+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
ललितपुर
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०७९/०८० जिल्ला दररेट ललितपुर
2 २०७८/७९ जिल्ला दररेट ललितपुर २०७८/७९
3 २०७७/०७८ जिल्ला दर रेट २०७७/७८
4 २०७६/०७७ ललितपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
5 २०७५/०७६ ललितपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६