+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सिन्धुली
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०८०/०८१ सिन्धुली जिल्ला दररेट ०८०/०८१
2 ०७९/०८० जिल्ला दररेट सिन्धुली
3 २०७८/७९ सिन्धुली जिल्ला दररेट २०७८/७९
4 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट सिन्धुली २०७७/७८
5 २०७६/०७७ सिन्धुली जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
6 २०७५/०७६ सिन्धुली जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६