+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सिन्धुली
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०७९/०८० जिल्ला दररेट सिन्धुली
2 २०७८/७९ सिन्धुली जिल्ला दररेट २०७८/७९
3 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट सिन्धुली २०७७/७८
4 २०७६/०७७ सिन्धुली जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
5 २०७५/०७६ सिन्धुली जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६