+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सिन्धुली
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ सिन्धुली जिल्ला दररेट २०७८/७९
2 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट सिन्धुली २०७७/७८
3 २०७६/०७७ सिन्धुली जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ सिन्धुली जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६