+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सूचना सूची
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०८० चैत २५ विडिंग प्रक्रियाको रिजल्ट बारेमा बोलपत्रदाताहरुलाई सूचना
2 २०८० चैत २३ प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्थाको आशय पत्र
3 २०८० चैत २ आशयको सुचना
4 2080-07-03 व्यक्तिगत परामर्श दाताको मुल्यांकन
5 २०८० सावन १९ गोल्पिंग पुल निर्माण सूचना
6 २०८० बैशाख २९ स्टील लट्ठा उपलाव्ध गराउने कार्य
7 २०७८ सावन १७ क्वार्टर भवनको बोलपत्र स्वीकृतिको आशय पत्र
8 २०७८ सावन ८ क्वार्टर भवनको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना
9 २०७८ सावन २ सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना
10 २०७८ जेठ १० क्वार्टर भवनकोलागि बोलपत्र आह्वानको सूचना