+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
काठमाडौं
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०७९/०८० जिल्ला दररेट ०७९/०८०
2 २०७८/७९ काठमाडौं जिल्ला दररेट २०७८/७९
3 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट काठमाण्डाै २०७७/७८
4 २०७६/०७७ काठमाण्डौ जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
5 २०७५/०७६ काठमाण्डौ जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६