+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
काठमाडौं
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ काठमाडौं जिल्ला दररेट २०७८/७९
2 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट काठमाण्डाै २०७७/७८
3 २०७६/०७७ काठमाण्डौ जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ काठमाण्डौ जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६