+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
परिपत्र सूची
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 2019-09-19 सूचनाहरु-वेबसाइटमा-राख्नेबारे-सबै-IDO-PRDO।