+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
अन्य मापदण्डहरु
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू