+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सडक र पुल सम्बन्धित मापदण्ड
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७७ माघ ५ गते बागमती प्रदेश सडक डिजाइन स्टाण्डर्ड
2 २०७७ पुस नेपाल ब्रिज स्टाण्डार्ड २०६७
3 २०७७ पुस नेपाल राेड स्टाण्डार्ड २०७०
4 २०७७ पौष १० सरकारी-सवारी-साधन-खरिद-सम्बन्धी-मापदण्ड-२०७४