+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
निर्देशिका / कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक कार्यहरू
1 गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशिका
2 सडक विभागको कंक्रिट पुलको गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशिका
3 सडक सर्भे डिजाइन निर्देशिका