+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
निर्देशिका / कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक कार्यहरू
1 प्रदेश आयोजनाको वहु वर्षीय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड २०७८
2 सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर,टहरो वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि , २०७९
3 गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशिका
4 सडक विभागको कंक्रिट पुलको गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशिका
5 सडक सर्भे डिजाइन निर्देशिका