+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
निर्देशिका / कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक कार्यहरू
1 सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका
2 प्रदेश आयोजनाको वहु वर्षीय ठेक्का सम्बन्धि मापदण्ड २०७८
3 सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर,टहरो वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि , २०७९
4 गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशिका
5 सडक विभागको कंक्रिट पुलको गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशिका
6 सडक सर्भे डिजाइन निर्देशिका