+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
भक्तपुर
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट भक्तपुर
2 २०७६/०७७ भक्तपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
3 २०७५/०७६ भक्तपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६