+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
भक्तपुर
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ भक्तपुर जिल्लाको आ. ब. ०७८/७९ को जिल्ला दररेट
2 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट भक्तपुर
3 २०७६/०७७ भक्तपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ भक्तपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६