+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
भक्तपुर
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०८०/०८१ भक्जितपुर ल्ला दररेट ०८०/०८१
2 ०७९/०८० भक्तपुर जिल्ला दररेट ०७९/०८०
3 २०७८/७९ भक्तपुर जिल्लाको आ. ब. ०७८/७९ को जिल्ला दररेट
4 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट भक्तपुर
5 २०७६/०७७ भक्तपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
6 २०७५/०७६ भक्तपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६