+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
भक्तपुर
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०७९/०८० भक्तपुर जिल्ला दररेट ०७९/०८०
2 २०७८/७९ भक्तपुर जिल्लाको आ. ब. ०७८/७९ को जिल्ला दररेट
3 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट भक्तपुर
4 २०७६/०७७ भक्तपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
5 २०७५/०७६ भक्तपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६