+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
नुवाकोट
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ जिल्ला दररेट नुवाकोट २०७८/७९
2 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट नुवाकाेट २०७७।७८
3 २०७६/०७७ नुवाकोट जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ नुवाकोट जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६