+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
रामेछाप
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट २०७७/७८
2 २०७६/०७७ रामेछाप जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
3 २०७५/०७६ रामेछाप जिल्ला दर रेट आ.ब. २०७५/०७६