+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
रामेछाप
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ जिल्ला दररेट रामेछाप २०७८/७९
2 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट २०७७/७८
3 २०७६/०७७ रामेछाप जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ रामेछाप जिल्ला दर रेट आ.ब. २०७५/०७६