+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
रामेछाप
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०७९/८० जिल्ला दररेट २०७९/८०
2 २०७८/७९ जिल्ला दररेट रामेछाप २०७८/७९
3 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट २०७७/७८
4 २०७६/०७७ रामेछाप जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
5 २०७५/०७६ रामेछाप जिल्ला दर रेट आ.ब. २०७५/०७६