+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
ऐन / नियमावली
क्र.सं शीर्षक कार्यहरू
1 प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८
2 वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को हेरफेर
3 जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४
4 प्रदेश सार्बजनिक सडक ऐन, २०७८
5 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली (प्रथम संशोधन )
6 प्रदेश सार्बजनिक खरिद नियमावली तेश्रो संशोधन २०७८
7 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली
8 सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४
9 सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३
10 प्रदेश सार्बजनिक खरिद नियमावली २०७६