+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
ऐन / नियमावली
क्र.सं शीर्षक कार्यहरू
1 वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को हेरफेर
2 जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४
3 प्रदेश सार्बजनिक सडक ऐन, २०७८
4 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली (प्रथम संशोधन )
5 प्रदेश सार्बजनिक खरिद नियमावली तेश्रो संशोधन २०७८
6 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली
7 सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४
8 सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३
9 प्रदेश सार्बजनिक खरिद नियमावली २०७६
10 प्रदेश सार्बजनिक खरिद नियमावली दाेश्राे संशाेधन