+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
बोलपत्र
क्र.सं शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति म्याद समाप्त मिति कार्यालय को नाम कार्यहरू
1 क्वार्टर भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात २०७८ जेठ १० २०७८ असार १० यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौडा
2 चुरिया माइ सुरुङ्गको बोलपत्र सम्बन्धि कागजात २०७७ फागुन ६ २०७७ चैत ८ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौडा
3 पुल तथा सडक निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान २०७७ माघ २१ २०७७ फागुन २१ पूर्वाधार विकास कार्यालय, धुलिखेल, काभ्रे