+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
रसुवा
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ रसुवा जिल्लाको आ. ब. २०७८/७९ को जिल्ला दररेट
2 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट रसुवा२०७७/७८
3 २०७६/०७७ रसुवा जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ रसुवा जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६