+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
चेकलिस्ट
क्र.सं मिति फाईल कार्यहरू
1 २०७७ माघ ७ गते निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण चेकलिस्ट