+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
नेपालको संविधान
क्र.सं शीर्षक कार्यहरू
1 बागमती प्रदश आयोजनाको बहवर्षीय ठक्कासम्बन्त्धी मापदण्ड, २०८०
2 नेपालकाे स‌बिधान
3 नेपालकाे स‌बिधान eng