+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
प्रकाशन
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८ असार १७ सर्भे, डिजाइन र बिस्तृत परियोजना प्रस्तावको निर्देशिका