+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
प्रकाशन
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०८० बैशाख १३ गुणस्तर नियन्त्रण योजना ड्राफ्ट -या.पु.नि
2 २०७८ माघ २९ बागमती प्रदेश सडक डिजाइन स्टाण्डर्ड, २०७६
3 २०७८ माघ २९ बागमती प्रदेश यातायात गुरुयोजना (Draft)
4 २०७८ माघ २५ सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घरटहराको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यवीधि, २०७८
5 २०७८ माघ १० प्रादेशिक सडकको फ्लेक्सिबल पेभमेंट डिजाइन गाइदलाइन्
6 २०७८ पौष २२ प्रादेशिक सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका , २०७८
7 २०७८ कार्तिक ४ प्रादेशिक सडकमा गुणस्तर नियन्त्रण निर्देशिका
8 २०७८ असार १७ सर्भे, डिजाइन र बिस्तृत परियोजना प्रस्तावको निर्देशिका