+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सन्दर्भ सामग्री
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७९ बैशाख ५ पहाडी क्षेत्रको लागि रेतेनिंग पर्खालको मार्गदर्शन
2 २०७९ बैशाख ५ यातायात क्षेत्रमा भाडा संकलन
3 २०७८ कार्तिक ४ बागमती प्रदेशमा सडक निर्माण तथा मर्मत : सिकाई, उपलंब्धि र कार्यक्रम
4 २०७८ जेठ २७ बागमती प्रदेश वस्तुस्थिति विवरण