+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सन्दर्भ सामग्री
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू