+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
डाउनलोडहरू
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७७ चैत १२ दोस्रो चौमासिक प्रगति २०७७/७८
2 २०७७ चैत ९ अर्ध बार्षिक २०७७ ७८ को प्रगति
3 २०७७ चैत १ सडक विभाग Standard Drawing
4 २०७७ फागुन २६ बागमती प्रदेश यातायात गुरुयोजना (प्रस्ताबित)
5 २०७७ माघ २३ सरकारी लेखा फारमहरू (म.ले.प. फारामहरू) २०७६
6 २०७७ माघ २३ निर्माण संग सम्बन्धित लेखा फारमहरू (म.ले.प. फारामहरू) २०७६