+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
डाउनलोडहरू
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८ भदौ ३० सडक निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धि तालिम प्रतिवेदन
2 २०७८ भदौ १४ NS 572 सिमेन्टको गुणस्तर
3 २०७८ सावन ६ बागमती प्रदेश यातायात गुरुयोजना (प्रस्ताबित)
4 २०७८ जेठ २७ भवनको लागि स्पेसिफिकेशन
5 २०७८ जेठ २७ सडक विभागको ट्राफिक साइन म्यानुअल खण्ड १
6 २०७८ जेठ २७ सडक विभागको ट्राफिक साइन म्यानुअल खण्ड २
7 २०७८ जेठ २२ सडकको BOQ Format
8 २०७७ चैत १ सडक विभाग Standard Drawing
9 २०७७ माघ २३ सरकारी लेखा फारमहरू (म.ले.प. फारामहरू) २०७६
10 २०७७ माघ २३ निर्माण संग सम्बन्धित लेखा फारमहरू (म.ले.प. फारामहरू) २०७६