+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
डाउनलोडहरू
क्र.सं मिति शीर्षक कार्यहरू
1 २०८० असार २४ सी पी पी लुभु घाट
2 २०८० असार २४ आ इ इ लुभु घाट
3 २०८० असार २४ आइ इ इ दोलालघाट फलाटे
4 २०८० असार २४ नक्शा लुभु घाट
5 २०८० असार २४ नक्शा लुभु घाट
6 २०८० असार २४ आइ ई ई दोलालघाट फलाटे
7 २०८० असार २४ सी पी पी दोलालघाट फलाटे
8 २०८० असार २४ सी पी आर पी दोलालघात फलाटे
9 २०८० असार २४ सी पी आर पी लुभुघाट
10 २०८० असार २४ आइ इ इ -लुभुघाट