+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
मकवानपुर
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७७/०७८ जिल्ला दर रेट मकवानपुर २०७७/७८
2 २०७६/०७७ मकवानपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
3 २०७५/०७६ मकवानपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६