+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
मकवानपुर
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७९/८० मकवानपुर जिल्ला दररेट
2 २०७८/७९ मकवानपुर जिल्ला दररेट आ. ब. ०७८/ ०७९
3 २०७७/०७८ जिल्ला दर रेट मकवानपुर २०७७/७८
4 २०७६/०७७ मकवानपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
5 २०७५/०७६ मकवानपुर जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६