+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
विविध
क्र.सं शीर्षक कार्यहरू
1 झोलुङ्गे पुल रणनीति, २०७८
2 लेटर प्याड तथा छाप
3 सार्बजनिक खरिद नियमावली सम्बन्धि परिपत्र
4 MLRBP संगको समझदारीपत्र