+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सिन्धुपाल्चोक
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ जिल्ला दररेट सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९
2 २०७७/०७८ सिन्धुपाल्चाेक जिल्ला दररेट २०७७।७८
3 २०७६/०७७ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७