+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
काभ्रेपालानचोक
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०७८/७९ आ.ब. ०७८/७९को काभ्रे जिल्लाको जिल्ला दर रेट
2 २०७७/०७८ जिल्ला दर रेट काभ्रेपलान्चोक २०७७/७८
3 २०७६/०७७ काभ्रेपलान्चोक जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ काभ्रेपलान्चोक जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६