+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
दोलखा
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 २०७८/७९ जिल्ला दररेट दोलखा २०७८/७९
2 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट दाेलखा २०७७/७८
3 २०७६/०७७ दोलखा जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
4 २०७५/०७६ दोलखा जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६