+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
दोलखा
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०७९/०८० जिल्ला दर रेट दोलखा
2 २०७८/७९ जिल्ला दररेट दोलखा २०७८/७९
3 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट दाेलखा २०७७/७८
4 २०७६/०७७ दोलखा जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
5 २०७५/०७६ दोलखा जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६