+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
दोलखा
क्र.सं आर्थिक वर्ष शीर्षक कार्यहरू
1 ०८०/०८१ दोलखा जिल्ला दररेट ०८०/०८१
2 ०७९/०८० जिल्ला दर रेट दोलखा
3 २०७८/७९ जिल्ला दररेट दोलखा २०७८/७९
4 २०७७/०७८ जिल्ला दररेट दाेलखा २०७७/७८
5 २०७६/०७७ दोलखा जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७६/०७७
6 २०७५/०७६ दोलखा जिल्ला दर रेट आ.व.-२०७५/०७६