+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
सिलबन्दी दरभाउ पत्र
क्र.सं शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति म्याद समाप्त मिति कार्यालय को नाम कार्यहरू