+९७७ ५७-५२२४७८, ५२२१७८ tid@bagamati.gov.np
परामर्श सेवा सूची
क्र.सं शीर्षक सूचना प्रकाशित मिति म्याद समाप्त मिति कार्यालय को नाम कार्यहरू
1 प्रदेश प्राविधिक सहयोग प्रदायकको लागि प्रस्ताव आह्वान २०७७ माघ २२ २०७७ फागुन २३ यातायात पूर्वाधार निर्देशानालाय, हेटौडा
2 व्यक्तिगत परामर्शदाताको चासो को अभिव्यक्ति -अनुरोध २०८० भदौ १३ २०८० भदौ २८ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, बागमती प्रदेश
3 व्यक्तिगत परामर्शदाताको चासोको अभिव्यक्ति -SRE २०८०.०६.१७ ०८०.०७.०३ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय,बागमती प्रदेश, हेटौडा
4 व्यक्तिगत परामर्शदाताको चासोको अभिव्यक्ति-SBE २०८०-०६-१७ २०८०-०७-०३ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय , बागमती प्रदेश, हेटौडा