+977 57-522478, 522178 tid@bagamati.gov.np
1610436968.1.jpg
1610436968.1.jpg
चुरियामाई टनेल पुननिर्माणको लागि अध्ययनको क्रममा निर्देशनालय र वनको संयुक्त टोलिको भ्रमण
1610436968.2.jpg
1610436968.2.jpg
चुरियामाई टनेल पुननिर्माणको लागि अध्ययनको क्रममा निर्देशनालय र वनको संयुक्त टोलिको भ्रमण
1610436968.3.jpg
1610436968.3.jpg
चुरियामाई टनेल पुननिर्माणको लागि अध्ययनको क्रममा निर्देशनालय र वनको संयुक्त टोलिको भ्रमण
1610436968.4.jpg
1610436968.4.jpg
चुरियामाई टनेल पुननिर्माणको लागि अध्ययनको क्रममा निर्देशनालय र वनको संयुक्त टोलिको भ्रमण